Từ khóa: Xóa phiếu đăng ký tiêm trên Sổ sức khỏe điện tử