Từ khóa: sử dụng ISO để chuyển đổi dữ liệu và thư mục