Từ khóa: Đăng ký tiêm vắc-xin Covid-19 trên Sổ sức khỏe điện tử